РЕКОНСТРУКЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА У КИСАЧУ

Град Нови Сад изводи радове на реконструкцији коловоза атарског пута од Светосавске улице до државног пута IIА реда број 113 и делу Светосавске улице у Кисачу. Ово је значајан пројекат за једно од старијих насеља на територији града, које добија новопројектовани прикључак на државни пут, што ће имати велики привредни и економски значај за Кисач.

Постојећа саобраћајна мрежа на територији насеља у великој мери задовољава тренутне потребе одвијања путничког саобраћаја. Међутим, у циљу ефикаснијег одвијања приградског превоза, пре свега боље повезаности са оближњим насељима, јавила се потреба за обезбеђивањем краће везе до државног пута.

Планирана саобраћајница обухвата две целине. У Светосавској улици, на деоници од окретнице до атарског пута, у дужини од око 300m, изводе се радови на реконструкцији постојећег коловоза и пешачке стазе, а планирана је и изградња колских прилаза.

Тренутно су у току радови на изради асфалтиних слојева на делу пешачких стаза, израда насипа и банкина од туцаника, ископ канала за одводњавање и припрема отресишта за бетонирање.

Друга целина је новопројектована саобраћајна веза – тренутно атарски пут – између Светосавске улице и државног пута IIА реда број 113, у дужини од око 1150m, која ће омогућити ново укључење из насеља Кисач на државни пут и знатно допринети функционалности саобраћајне мреже насеља.

Укупна вредност инвестиције износи 175,7 милиона динара, а планирано је да радови буду завршени током  фебруара 2024. године.