2. Петроварадин - Мишелук III (северозападно од Ковид болнице)

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
3990/4 КО Петроварадин
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
5.484 m²
Индекс заузетости
до 50% , до 70% код угаоних објеката
Индекс изграђености
3,2
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П+3 (пов 4)
Површина основе
до 3.834 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
око 17.549 m²
Садржај објекта
становање/пословање
Намена парцеле
вишепородично становање са елементима општеградског центра
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације Мишелука са Рибњаком („Службени лист Града Новог Сада“, број 36/24)