5. Нови Сад - ул. Нова северно од Футошког пута

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
10235/12 КО Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
10.809 m²
Индекс заузетости
до 40 %
Индекс изграђености
до 3,2
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до По+П+8+Пс
Укупна бруто површина свих надземних етажа
34.589 m²
Садржај објекта
становање
Намена парцеле
вишепородично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18, 22/19, 35/19, 50/19, 54/19-исправка, 9/20, 10/21-др.план, 59/21, 16/22-др.план и 42/22)