1. РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
550 К.О. Руменка
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
4.080 m²
Индекс заузетости
до 50%, а дозвољено одступање је до 10%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
од П до П+2
Површина основе
до 2.244 m²
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 6.732 m²
Садржај објекта
трговина, угоститељство, администрација и услужно занатство
Намена парцеле
пословање у зони централних функција
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Руменка ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 21/2015)