10. Римски шанчеви - улица Сентандрејски пут

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
10386 КО Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
11.963 m²
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
од 0,5 до 1,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П, ВП или П+1 (максимално П+2)
Површина основе
до 5.982 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 17.946 m²
Садржај објекта
трговина, угоститељство, услужно занатство
Намена парцеле
пословање за секундарне и терцијарне делатности
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, северно од Канала ДТД у Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 6/23) и План детаљне регулације радне зоне "Римски шанчеви" у Новом Саду ("Сл.лист Града Новог Сада" бр.37/2008)