8. Римски шанчеви - улица Јегричка

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
88/4 КО Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
6.968 m2
Индекс заузетости
до 50%
Индекс изграђености
од 0,5 до 1,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
П, ВП или П+1 (максимално П+2)
Површина основе
до 3.484 m2
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 10.452 m2
Садржај објекта
пословни или производни садржаји
Намена парцеле
привреда – делатности из области секундарног и терцијарног сектора
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, северно од Канала ДТД у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 06/23) и План детаљне регулације радне зоне „Римски шанчеви“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 37/08)