3. Нови Сад - улица Привредникова

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
10367/1 КО Нови Сад IV
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
2.665 m²
Индекс заузетости
до 30% станица за снабдевање горивом, до 50% за секундарне и терцијарне делатности - канцеларијски простор
Индекс изграђености
* 0,5 - 1,5 секундарнe и терцијарне делатности, * 2,5 канцеларијски простор
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
од П+1 до П+2 или П+2 или више
Површина основе
-800 m² станица за снабдевање горивом до -1.333 m² канцелариски простор и секундарне и терцијарне делатности
Укупна бруто површина свих надземних етажа
1.600 m² станица за снабдевање горивом, 3.998 m² секундарне и терцијарне делатности, 6.663 m² канцеларијски простор
Садржај објекта
садржаји из области трговине, угоститељства, услужног занатства, грађевинарства, саобраћаја и веза, и сл.
Намена парцеле
секундарнe и терцијарне делатности, канцеларијски простор или станица за снабдевањем горивом
НАПОМЕНЕ
Паркирање је могуће решавати и у подземним етажама. Обавезна је разрада урбанистичким пројектом за све комплексе.
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 66/22) и План детаљне регулације радне зоне "Север II" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/23)