1. Руменка - улица Светозара Марковића Тозе

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
2093/2 КО Руменка
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
450 m²
Индекс заузетости
до 40 %
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 432 m2 (НЕТО)
Садржај објекта
породично становање
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Руменка („Службени лист Града Новог Сада“, број 21/15) и План детаљне регулације новог центра у Руменки („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/21)