5. Каћ - улица Стефана Немање

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
430/7 КО Каћ
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
764 m²
Индекс заузетости
до 40 %
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
од П до По+П+1, Су+П+1 или П+1+Пк
Садржај објекта
становање, становање са пословањем
Намена парцеле
породично становање
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Каћ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/13, 22/19, 61/19 и 05/22)