7. Буковац - улица Бранка Ћопића и 22. августа

ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
Број парцеле
13/9 КО Буковац
Својина
Град Нови Сад
Површина парцеле
316 m²
Индекс заузетости
до 50%
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
Спратност
до П+1+Пк
Укупна бруто површина свих надземних етажа
до 474 m²
Садржај објекта
породично становање
Намена парцеле
породично становање
НАПОМЕНЕ
Парцела се налази на терену смањене стабилности (носивости) и на подручју са археолошким садржајима
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
План генералне регулације насељеног места Буковац („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 44/15, 50/17 и 46/20)