28
Футог – Улица Железничка
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

856/3 К.О. Футог

својина Град Нови Сад
површина парцеле

4.349 m²

намена парцеле секундарне и терцијарне делатности привреде
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености до 1,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П, ВП или П+1 (макс. П+2)
површина основе до 2.175 m²
укупна површина свих етажа дo 6.524 m²
садржај објекта производни, пословни и складишни простор
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 45/2015 и 21/2017) и ПДР радне зоне јужно од пруге у Футогу ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 9/2018)