26
ФУТОГ - источно од Улице Соње Маринковић
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

1990/8, 1990/9, 1990/10...
К.О. Футог

својина Град Нови Сад
површина парцеле 22 x 1.760 m²
намена парцеле мањи производни погони, услужно и производно занатство, трговину и складишта
индекс заузетости до 30%
индекс изграђености до 0,8
стање на парцели неизграђено
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+1
површина основе до 528 m² по парцели
укупна површина свих етажа до 1.408 m² по парцели
садржај објекта објекти намењени за пословно-занатско-услужно-трговачке садржаје
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Футог ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 45/2015) и РП локалитета за малу привреду и сточну пијацу у Футогу ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/1999)