25 РЗ Север I
између Булевара Европе и Улице Професора Грчића
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 371/13, 371/14...
К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле око 23 ha
намена парцеле пословање у радној зони
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености 0,5-1,5
стање на парцели неизграђено
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П или П+1 (макс. П+2)
површина основе до 115.000 m2
укупна површина свих етажа до 345.000 m2
садржај објекта објекти намењени за секундарне и терцијарне делатности
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 45/2011)
НАПОМЕНЕ
- парцеле се спајају у оквиру комплекса а затим се парцелишу ортогонално у односу на ободне саобраћајнице
- минимална површина грађевинске парцеле износи 2.000м2 са фронтом ширине 25м
- у случају сложене технологије или комплекса већих од 1 ha, неопходна је даља разрада урбанистичким пројектима