15
РЗ Север II - Пут Новосадског партизанског одреда
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2253/11, 2254/1, 2262/3 и 2264/3 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 2 парцеле по око 3.180 m² и 2 парцеле по око 4.100 m²
намена парцеле радне активности из области терцијарног и секундарног сектора привреде и производног занатства
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености 0,5 - 1,5
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П - П+1 (макс. П+2)
површина основе до 1.590 m² и до 2.050 m²
бруто површина свих етажа дo 4.770 m² и дo 6.150 m²
садржај објекта производни, пословни и складишни простор
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 45/11 и 19/2012) и ПДР радне зоне Север II ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 24/2006)