52
Ср. Каменица – Улица Новосадска
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4056/4 К.О. Ср. Каменица
својина Град Нови Сад
површина парцеле 3.554 m2
намена парцеле општеградски центар
индекс заузетости до 30%
индекс изграђености  
стање на парцели  

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до По+П+2
површина основе до 1.066 m2
укупна површина свих етажа до 3.198 m2
садржај објекта пословно стамбени објекат, обавезан пословни садржај у приземљу и становање на вишим етажама

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР Сремске Каменице са окружењем ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 32/2013);