51
Римски шанчеви - Сентандрејски пут
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 3/5 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.987 m2
намена парцеле привреда – делатности из области терцијарног сектора
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености 0,5 - 1,5
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П или П+1 (максимално П+2)
површина основе до 994 m2
укупна површина свих етажа до 2.981 m2
садржај објекта пословни или производни садржаји

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену у северном делу града дуж пута М-7 и Е-75 ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 30/2014) и ПДР радне зоне “Римски шанчеви” у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 37/2008)