47
РУМЕНКА - Улица ослобођења
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 460/3 К.О. Руменка
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.192 m2
намена парцеле пословање терцијарног сектора привреде
индекс заузетости до 50%, а дозвољено одступање је до 10%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до П+2
површина основе до 656 m2
укупна површина свих етажа до 1.967 m2
садржај објекта трговина, угоститељство, производно и услужно занатство, саобраћај и везе

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Руменка (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 21/2015)