46
Римски шанчеви - Улица Јегричка
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 88/4 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле 6.968 m2
намена парцеле привреда – делатности из области секундарног и терцијарног сектора
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености од 0,5 до 1,5
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П, ВП или П+1 (максимално П+2)
површина основе до 3.484 m2
укупна површина свих етажа до 10.452 m2
садржај објекта пословни или производни садржаји

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену у северном делу града дуж пута М-7 и Е-75 ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 30/2014) и ПДР радне зоне “Римски шанчеви” у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 37/2008)