45
Ветерник – Улица Милана Тепића

Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 1388/13 К.О. Ветерник
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.095 m²
намена парцеле комерцијално услужне делатности
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност Су+П+1
површина основе до 438 m²
укупна површина свих етажа до 876 m²
садржај објекта пословање

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР насељеног места Ветерник ("Сл.лист Града Новог Сада" бр. 27/2015)