43
Угао Футошког пута и Булевара патријарха Павла
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 1741/1 К.О. Нови Сад II
својина Град Нови Сад
површина парцеле 2.368 m²
намена парцеле општеградски центар – комерцијално пословање
индекс заузетости до 50% спратним деловима
до 70% приземним деловима
индекс изграђености 2 до 2,5
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+1+Пк и П+2+Пк без дуплекса
површина основе до 1.658 m²
укупна површина свих етажа до 5.920 m²
садржај објекта пословање

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 3/2012, 8/2012 и 28/2014) и
ПДР подручја Телепа у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 29/2007, 14/2014 и 28/2014)