42
Улица Руменачки пут
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2387/4 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле 4.293 m²
намена парцеле централне функције у оквиру пословања на улазном правцу у град
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености 1 до 1,5
стање на парцели неизграђено
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+1 до П+2
површина основе до 2.147 m²
укупна површина свих етажа до 6.440 m²
садржај објекта трговина, угоститељство, услужно занатство, услуге, култура...
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 45/2011 и 19/2012) и ПДР простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 14/2013)

НАПОМЕНА

Могућа је подела парцеле уз услов да површина парцела буде минимум 1.200 м², а фронт минимум 25 м