40
Ново насеље - северно од Булевара војводе Степе
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 704/26 и 704/27 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.626 m² и 1.292 m²
намена парцеле пословање на улазном правцу
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености од 0,5 до 1,2

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност ВП, П+1 или П+галерија. Изузетно се дозвољава и поткровна етажа, са надзидком условљеним котом венца
површина основе до 813 m² и до 646 m²
укупна површина свих етажа до 1.951 m² и до 1.550 m²
садржај објекта пословни садржаји

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПДР простора северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 23/2003 и 50/2006) и
ПГР простора мешовите намене западно од Суботичког булевара и северно од Бул. војводе Степе у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 29/2007 и 14/2014)