39
Булевар Европе - станица за снабдевање горивом
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 3573/2 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 2.559 m2
намена парцеле бензинска пумпа
индекс заузетости до 30%
индекс изграђености до 0,3
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П
површина основе до 768 m2
укупна површина свих етажа до 768 m2
садржај објекта бензинска пумпа, ресторан, ауто перионица

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 40/2011)