37
Бранка Бајића 10
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 6390/1 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 6.036 m2
намена парцеле пословање
степен заузетости -
индекс изграђености -
стање на парцели изграђено
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+4 - П+7
површина основе до 4.500 m2
укупна површина свих етажа до 30.000 m2
садржај објекта пословање, трговина, услуге...
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 40/2011) и ПДР центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 36/2008)
НАПОМЕНЕ
- Потребно је уклонити постојеће објекте и привремене киоске и изместити гасну подстаницу
- За комплекс се мора спровести јавни архитектонски конкурс