36
ПЕТРОВАРАДИН - Транџамент, ул. Каменички пут
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 2828 К.О. Петроварадин
својина Град Нови Сад
површина парцеле 39.090 m2
намена парцеле општеградски центар – туризам, култура, спорт, трговина – комерцијалне делатности
степен заузетости до 33%
индекс изграђености до 4,0 (односи се само на зону изградње објекта)
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+3
површина основе до 13.033 m2
укупна површина свих етажа до 52.132 m2
садржај објекта

хотел високе категорије, спортско-пословни центар, културни центар (мултиплекс биоскоп, изложбени простори, мултимедијални центар...), угоститељско-комерцијални садржаји (ресторани, изложбено - продајни простори) и сл.

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР Сремске Каменице са окружењем ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 32/2013);
ПДР центра на Транџаменту у Петроварадину ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 61/2010)
НАПОМЕНЕ
- Неопходно је уклањање бесправно постављене бетоњерке
- Неопходно је извршити инжењерско-геолошко истраживање тла
- Неопходно је спровођење архитектонског конкурса за целину комплекса