34
РЗ Север II - Партизанска улица-Кисачки пут
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 3854/7 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 2.349 m2
намена парцеле радне активности из области секундарног и терцијарног сектора привреде
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености од 0,5 до 1,5
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност ВП или П+1 (П+2 за управни део)
површина основе око 1.175 m2
укупна површина свих етажа до 3.524 m2
садржај објекта пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за пословање у северозападном делу Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 45/11) и ПДР радне зоне Север II ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 24/2006)