31
Западно од пута Нови Сад - Зрењанин
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 239/19 К.О. Нови Сад III
својина Град Нови Сад
површина парцеле 18.103 m2
намена парцеле пословање - секундране и терцијарне делатности
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености од 0,5 до 1,5
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П(ВП)+2
површина основе око 9.050 m2
укупна површина свих етажа око 27.155 m2
садржај објекта пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР простора улазног правца западно од пута Нови Сад - Зрењанин, јужно од Каћке петље у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 1/2004)