30
Римски шанчеви - Сентандрејски пут
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 82/4 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле 6.372 m2
намена парцеле пословање
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености од 0,5 до 1,5
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност ВП или П+1 (за управне зграде П+2)
површина основе око 3.190 m2
укупна површина свих етажа до 9.558 m2
садржај објекта секундарне и терцијарне делатности

НАПОМЕНЕ
Неопходно је решити имовинске односе за режијску саобраћајницу

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР радне зоне "Римски шанчеви" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/2008)