19
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - Центар
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4173/10 К.О. Сремска Каменица
својина Град Нови Сад
површина парцеле 4.791 m2
намена парцеле пословно - трговачка
степен искоришћености до 60%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност Су+П+2
површина основе 2.603 m2
укупна површина свих етажа бруто површина надземних етажа 7.809 m2
гаража у сутерену површине
3.242 m2
садржај објекта сутерен: гараже
приземље: трговина и угоститељство
спратови: канцеларијски простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
РП новог центра у Сремској каменици (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 13/02)