15
РУМЕНКА - Подцентар - Јована Јовановића Змаја
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 550 К.О. Руменка
својина Град Нови Сад
површина парцеле 4.080 m²
намена парцеле пословање у зони централних функција
индекс заузетости до 50%, а дозвољено одступање је до 10%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до П+2
површина основе до 2.244 m²
укупна површина свих етажа до 6.732  m²
садржај објекта трговина, угоститељство, администрација и услужно занатство

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Руменка ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 21/2015)