11
РУМЕНКА - Подцентар - Улица ослобођења
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 578/2, 578/3, 578/4
К.О. Руменка
својина Град Нови Сад
површина парцеле 3.886 m2, 3.903 m2 и 3.937 m2
намена парцеле пословање у зони централних функција
индекс заузетости до 50%, а дозвољено одступање је до 10%.
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност од П до П+2
површина основе око 2.147 m²
укупна површина свих етажа око 6.440 m²
садржај објекта трговина, угоститељство, администрација и услужно занатство

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Руменка ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 21/2015)