66
Ново насеље - Улица Станоја Станојевића

Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 10264/1 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле

256

намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+3+Пк
површина основе 256
укупна површина свих етажа 1.627
садржај објекта становање

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 40/11, 11/15, 19/16, 75/16 и 42/18)