64
Ново насеље - Улица Милана Јешића Ибре
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 5845/3 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле

9.597 m²

намена парцеле вишепородични стамбени објекат
индекс заузетости до 50%
индекс изграђености до 4

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност 2По+П+6+Пк(7)
површина основе до 4.799 m²
бруто развијена површина објекта до 38.388 m²
садржај објекта пословање у приземљу и становање на спратовима и поткровљу или повученој седмој етажи

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешвиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр.40/2011, 11/2015, 19/2016, 75/2016, 42/2018, 22/2019 и 35/2019)