63
ВЕТЕРНИК - Улица Милана Тепића
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 1388/12 К.О. Ветерник
својина Град Нови Сад
површина парцеле 2.899 m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност Су+П+2+Пк
површина основе до 1.160 m2
укупна површина свих етажа око 5.094 m2
садржај објекта становање

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ветерник ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 27/2015)