62
ДЕТЕЛИНАРА - Старине Новака
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 3794/1 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 287 m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+4+Пк
површина основе 287 m2
укупна површина свих етажа до 1.722 m2
садржај објекта стамбено-пословни објекат

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 40/2011 и 11/2015)
ПДР блокова између улица Корнелија Станковића и Облачића Рада у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 2/2009)