61
СР. КАМЕНИЦА – Пут доктора Голдмана
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4139/1 К.О. Ср. Каменица
својина Град Нови Сад
површина парцеле 3.558 m2
намена парцеле стамбени комплекси вишепородичног становања
индекс заузетости до 40%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+2(3)
површина основе 1.423 m2
укупна површина свих етажа до 5.693 m2
садржај објекта вишепородично становање

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР Мишелука са Рибњаком ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 57/2014)
ПДР Мишелука II у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 38/2008)