60
ТЕЛЕП - Сомборски булевар
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 4986/3 К.О. Нови Сад II
својина Град Нови Сад
површина парцеле 528 m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+3+Пк
површина основе 528 m2
укупна површина свих етажа 2.640 m2
садржај објекта вишепородично становање, у приземљу пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за породично становање у западном делу града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада" бр. 3/2012);
ПДР подручја Телепа у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 29/2007, 14/2014, 28/2014)