55
БИСТРИЦА - Продужетак улице Анђе Ранковић
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 8006/14
К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 420m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+4+Пк
површина основе 420m2
укупна површина свих етажа (бруто површина) 2.520m2
садржај објекта стамбени простор и пословни у приземљу

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР Бистрице у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" број 19/2007 и 3/2010)