54
ТЕЛЕП - Улица Јернеја Копитара

Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 6980/2 и 6980/3
К.О. Нови Сад II
својина Град Нови Сад
површина парцеле 602 m2 и 968 m2
намена парцеле вишепородична стамбена зграда типа урбане виле у испрекиданом низу
степен заузетости до 30%, односно до 40% у случају изградње приземних гаража
Индекс изграђености до 1,6
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+2+Пк
површина основе 180m2 стамбено + 60m2 гараже
290m2 стамбено + 97m2 гараже
укупна површина свих етажа
(бруто површина)
до 963 m2
до 1.548 m2
садржај објекта вишепородично становање

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 03/12 и 08/12) и
ПДР подручја Телепа у Новом Саду (Сл. лист Града Новог Сада број 29/2007, 14/2014, 28/2014)