52
БИСТРИЦА - V етапа
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 731/7 К.О. Нови Сад IV
својина Град Нови Сад
површина парцеле 2.465 m2
намена парцеле вишепородично становање
степен искоришћености 100%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+4(5)
површина основе 2.465 m2
укупна површина свих етажа 14.790 m2
садржај објекта стамбени простор и пословни у приземљу

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР Бистрице ("Сл. лист Града Новог Сада" број 19/2007 и 3/2010) и ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" број 40/2011 и 11/2015)