50
ДЕТЕЛИНАРА - Јанка Чмелика
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 5640/1 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 221 m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+2+Пк
површина основе 221 m2
укупна површина свих етажа 736 m2
садржај објекта вишепородично становање, у приземљу пословање

НАПОМЕНЕ
Обавезно је формирање колонаде постављањем приземља објекта на 2 m у односу на регулациону линију

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" број 31/2005)