44
ТЕЛЕП - Хероја Пинкија - Морнарска

Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 6845/1, 6846/1 и 6847/1 К.О. Нови Сад II
својина Град Нови Сад
површина парцеле 775 m2, 734 m2 и 763 m2
намена парцеле вишепородично становање и пословање
степен заузетости за улични објекат до 50%,
за приземне пратеће објекте заједно са уличним до 70%
Индекс изграђености до 1,8
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+1+Пк до П+2
површина основе око 543 m2, 514 m2 и 534 m2
укупна површина свих етажа до 1.395 m2, 1.321 m2 и 1.373 m2
садржај објекта Вишепородично становање, у приземљу пословање

НАПОМЕНЕ
У надземним етажама је могуће планирати максимално 6 стамбених јединица

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР подручја Телепа у Новом Саду (Сл. лист Града Новог Сада број 29/2007, 14/2014, 28/2014)