39б ДЕТЕЛИНАРА
Корнелија Станковића
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 5732/7 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 374 m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+5+Пк
површина основе приземље до 374m2
укупна бруто површина
пословање:                      374m2
становање: спратови - 1.998m2
поткровље - 508m2
укупно: 2.880m2
садржај објекта приземље: пословање
спратови-поткровље: становање
НАПОМЕНЕ
  • поткровну етажу формирати без повлачења габарита, са назидком 160 цм,
  • могуће је формирање дуплекс станова у волумену поткровне етаже,
  • препусте пројектовати закључно са петом етажом, у дубини максимално 120 цм до 50% уличне и до 30% дворишне фасаде,
  • просечна величина стана не сме бити мања од 55 м2.
ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист града Новог Сада" бр. 40/12) и ПДР дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду ("Сл. лист града Новог Сада" бр. 31/05)