39а ДЕТЕЛИНАРА
Корнелија Станковића
39б Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 5731/1 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 383 m2
намена парцеле вишепородично становање
индекс заузетости 100%
стање на парцели неизграђено
ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност П+5+Пк
површина основе приземље 383m2 (пасаж 49m2)
укупна површина свих етажа
пословање:                      334m2
становање: спратови - 2.046m2
поткровље - 520m2
укупно: 2.900m2
садржај објекта приземље: пословање
спратови-поткровље: становање
НАПОМЕНЕ

-преко парцеле постоји изграђен топловод за који је потребно обезбедити пасаж у оквиру планираног објекта,
-поткровну етажу формирати без повлачења габарита, са назидком 160 цм,
-могуће је формирање дуплекс станова у волумену поткровне етаже,
-препусте пројектовати закључно са петом етажом, у дубини максимално 120 цм до 50% уличне и до 30% дворишне фасаде,
-просечна величина стана не сме бити мања од 55м2.

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Сл. лист града Новог Сада" бр. 40/12) и ПДР дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду ("Сл. лист града Новог Сада" бр. 31/05)