38
ПОДБАРА - Патријарха Чарнојевића-Ђорђа Рајковића
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 8489 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 429 m2
намена парцеле вишепородично становање са могућим пословањем у приземљу
стање на парцели неизграђено

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност Су+П+3
површина основе 321 m2
укупна површина свих етажа око 1.416 m2
садржај објекта вишепородично становање, у приземљу пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

ПГР зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (Сл. лист Града Новог Сада бр. 52/2011);
ПДР Подбаре у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 12/2011)