4
ДЕТЕЛИНАРА - Молнар Ђуле
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 5677/2, 5674/4 и 5674/6 К.О. Нови Сад I
својина Град Нови Сад
површина парцеле 537 m2, 283 m2 и 281 m2
намена парцеле вишепородично становање
степен искоришћености 100%
стање на парцели простор није припремљен за градњу

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност Су+П+5+Пк, Су+П+4+Пк
површина основе 537 m2, 283 m2 и 281m2
укупна површина свих етажа један објекат до 4.230 m2
и два објекта до 1.900 m2
садржај објекта сутерен - гараже и склониште
остале етаже - 102 стана (54 + 2x24)

НАПОМЕНЕ
За три ламеле је претходно потребно измештање целокупне инфраструктуре

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПДР дела Авијатичарског насеља и Детелинаре у Новом Саду ("Сл. лист Града Новог Сада" број 31/2005)