101
Ченеј - Партизанска улица
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

459/2, 459/3, 459/4 и 459/5  К.О. Ченеј

својина Град Нови Сад
површина парцеле 1.260 m², 1.351 m², 1.349 m² и 1.769 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 30%
индекс изграђености до 0,5

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност

до П+Пк (могућ Су или По)

садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насеља Ченеј ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 58/2014, 60/2014-исправка и 55/2015)