100
Ветерник - Улица школска
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

818 К.О. Ветерник

својина Град Нови Сад
површина парцеле 678 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%, за парцеле веће од 600 m² рачуна се као да је површина 600 m²

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност

до П+1+Пк
(могућ Су или По)

површина основе до 240 m²
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР насељеног места Ветерник ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 27/15, 14/17, 55/18, 22/19, 35/19 и 09/20)