91
Нови Сад – Улица Ђорђа Дере
Google Street View
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле

3878/1 и 3879/1 К.О. Нови Сад I

својина Град Нови Сад
површина парцеле 320 m² и 308 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%
индекс изграђености до 0,8

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до максимално П+1
површина основе до 128 m² и 123 m²
садржај објекта стамбени простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПГР простора за пословање у северозападном делу града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 45/2011 и 19/2012-исправка)