90
Ветерник – Улица Фрушкогорска бр. 13
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 539/1  К.О. Ветерник
својина Град Нови Сад
површина парцеле 718 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%, за парцеле веће од 600 m² рачуна се као да је површина 600 m²

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пк. (могућ Су или По)
површина основе до 240 m²
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

План генералне регулације насељеног места Ветерник ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 27/2015, 14/17, 55/18, 22/19, 35/19 и 09/20)