90
Ветерник – Улица Фрушкогорска бр. 13
ортофото
ПОДАЦИ О ЛОКАЛИТЕТУ
број парцеле 539  К.О. Ветерник
својина Град Нови Сад
површина парцеле 790 m²
намена парцеле породично становање
индекс заузетости до 40%, за парцеле веће од 600 m² рачуна се као да је површина 600 m²

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ
спратност до П+1+Пк. (могућ Су или По)
површина основе до 240 m²
садржај објекта стамбени или пословни простор

ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

План генералне регулације насељеног места Ветерник ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 27/2015 и 14/17)